Selenium - đợi cho đến khi phần tử xuất hiện, hiển thị và có thể tương tác
Info Dark
0 comments 348 views

linhtn

Posted at March 16, 2022, 4:58 p.m.

0

Tôi có một tập lệnh Selenium (Python) nhấp vào nút trả lời để làm cho lớp anonemail xuất hiện. Thời gian để lớp anonemail xuất hiện khác nhau. Vì vậy, tôi phải sử dụng Sleep cho đến khi element đã xuất hiện.

Tôi muốn đợi cho đến khi lớp xuất hiện thay vì sử dụng Sleep. Tôi đã nghe nói về lệnh Wait, nhưng tôi không biết cách sử dụng nó.

Đây là những gì tôi có cho đến nay:

browser.find_element_by_css_selector(".reply-button").click()
sleep(5)
email=browser.find_element_by_css_selector(".anonemail").get_attribute("value")0 answers
Bài đăng liên quan