DANH MỤC VIDEO HỖ TRỢ HỌC TẬP


cơ bản

Hành trình tự học Power BI cùng MCI Buổi 2 - Buổi 2 - Giới thiệu về giao diện PBI cho desktop

cơ bản

Hành trình tự học PBI Cùng MCI - Buổi 1 - Hướng dẫn cài đặt Power BI cùng MCI

cơ bản

Hành trình tự học SQL cùng MCI - Buổi 3 - Hướng dẫn Import, export dữ liệu trong SQL Server

cơ bản

Hành trình tự học Python cùng MCI - Buổi 3 - Cài đặt Python trên MacOS cùng MCI

cơ bản

Hành trình tự học Python cùng MCI - Buổi 1 - Hướng dẫn cài đặt Python cùng MCI

cơ bản

Hành trình tự học SQL cùng MCI - Buổi 1 - Hướng dẫn cài đặt MySQL và SQL Workbench

cơ bản

Hành trình tự học VBA cùng MCI - Buổi 1 - Introduction of VBA Editor

cơ bản

Hành trình tự học SQL cùng MCI - Buổi 2 - Hướng dẫn cài đặt MS SQL Server và SQL Server Management Studio (SSMS)

cơ bản

Hành trình tự học Python cùng MCI - Buổi 2 - Hướng dẫn cài đặt các thư viện (pandas, numpy, matplotlib) với pip install