Thời khóa Biểu

# Khu vực Tên môn học Tên lớp Địa chỉ Tình trạng Ngày khai giảng Ngày kết thúc Buổi 1 Buổi 2 Action
1 HÀ NỘI Power BI PB99A7L1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra July 5, 2024 July 29, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
2 HỒ CHÍ MINH Excel Excel_ Watsons_2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đã kết thúc June 19, 2024 June 21, 2024 Thứ 4 - 8H30 - 11H30 Thứ 5 - 14H00 - 17H00
3 HỒ CHÍ MINH Data Lake & Data Warehouse DWDL01SA6L2 LEVEL 2 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra June 30, 2024 Aug. 1, 2024 Thứ 5 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
4 TOÀN QUỐC Khóa học Online 100% + Trung tâm hỗ trợ Orientation 03 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra June 29, 2024 June 30, 2024 Thứ 7 - 14H00 - 17H00 -
5 HỒ CHÍ MINH Maths & Statistics MA15SA7 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra July 4, 2024 July 18, 2024 Thứ 5 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
6 HÀ NỘI Power BI PBI_TASCO (6) Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra June 17, 2024 June 28, 2024 Thứ 2 - 8H30 - 11H30 Thứ 3 - 14H00 - 17H00
7 HỒ CHÍ MINH Power BI PBI_JABIL (6) Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra June 18, 2024 July 3, 2024 Thứ 3 - 8H30 - 11H30 Thứ 4 - 14H00 - 17H00
8 HỒ CHÍ MINH Power BI PB95SA7L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra July 4, 2024 July 30, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 5 - 19H00 - 21H30
9 HỒ CHÍ MINH Visual Basic Application V67SA7L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra July 6, 2024 Aug. 6, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
10 HÀ NỘI SQL SQ99A6L1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra July 6, 2024 Aug. 3, 2024 Thứ 4 - 19H30 - 22H00 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
11 HÀ NỘI Power BI PB01GS06 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra June 15, 2024 July 9, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
12 HỒ CHÍ MINH Python PY72SA6L2 LEVEL 2 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra June 28, 2024 July 31, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
13 HÀ NỘI Power BI PB74A6L2 LEVEL 2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra June 27, 2024 July 15, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 5 - 19H00 - 21H30
14 HỒ CHÍ MINH SQL SQ82SA6L2 LEVEL 2 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra June 25, 2024 July 18, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 5 - 19H00 - 21H30
15 HÀ NỘI Power BI PB97B6L1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra June 22, 2024 July 17, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
16 HỒ CHÍ MINH Power BI PB66SA6L2 LEVEL 2 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra June 22, 2024 July 10, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
17 HỒ CHÍ MINH Excel EX54SA6 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra June 28, 2024 July 19, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
18 HỒ CHÍ MINH SQL SQ03SA6L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra June 19, 2024 July 17, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
19 HỒ CHÍ MINH Python PY01SA6L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra June 30, 2024 July 31, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
20 HÀ NỘI Python PY97A6L1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra June 26, 2024 July 27, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
21 HÀ NỘI SQL SQ84A6L2 LEVEL 2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra June 16, 2024 July 11, 2024 Thứ 5 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
22 HÀ NỘI IT Business Analyst BA30A6L2 LEVEL 2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra June 16, 2024 July 10, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
23 HÀ NỘI Power BI PB97A6L1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra June 6, 2024 July 2, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 5 - 19H00 - 21H30
24 HỒ CHÍ MINH IT Business Analyst BA43SA5L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra June 21, 2024 July 15, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
25 HỒ CHÍ MINH Power BI PB93SB6L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra June 17, 2024 July 12, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
26 HỒ CHÍ MINH Power BI PB93SA6L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra June 4, 2024 June 27, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 5 - 19H00 - 21H30
27 HÀ NỘI Python PY80A5L2 LEVEL 2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra June 6, 2024 July 9, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 5 - 19H00 - 21H30
28 HỒ CHÍ MINH SQL SQ01SB5L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra May 31, 2024 July 1, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
29 HÀ NỘI SQL SQ97B5L1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra June 9, 2024 July 7, 2024 Thứ 5 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
30 HỒ CHÍ MINH Python PY99SA5L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra May 31, 2024 July 1, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
31 HÀ NỘI Visual Basic Application V65A5L1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra June 3, 2024 July 5, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
32 HÀ NỘI Python PY95A5L1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra June 4, 2024 July 5, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
33 HÀ NỘI Data Lake & Data Warehouse DWDL27A4L1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra May 12, 2024 June 23, 2024 Thứ 5 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30