Thời khóa Biểu

# Khu vực Tên môn học Tên lớp Địa chỉ Tình trạng Ngày khai giảng Ngày kết thúc Buổi 1 Buổi 2 Action
1 HỒ CHÍ MINH Python PY95SB3L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra March 23, 2024 April 23, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
2 HÀ NỘI Python PY91A3L1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra March 28, 2024 April 30, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 5 - 19H00 - 21H30
3 HỒ CHÍ MINH Power BI PB89SA4L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra April 16, 2024 May 11, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
4 HÀ NỘI SQL SQ93A3L1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra March 26, 2024 April 23, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 5 - 19H00 - 21H30
5 HÀ NỘI None PBI JABIL ADVANCED Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra March 5, 2024 March 13, 2024 Thứ 3 - 8H30 - 11H30 Thứ 4 - 14H00 - 17H00
6 HÀ NỘI Power BI PBI_JABIL_2(2) Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Feb. 27, 2024 March 28, 2024 Thứ 3 - 8H30 - 11H30 Thứ 4 - 14H00 - 17H00
7 HỒ CHÍ MINH SQL SQ95SB2L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Feb. 26, 2024 March 25, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
8 HỒ CHÍ MINH Power BI PB85SB2L1 LEVEL 1 ONLINE Đang diễn ra Feb. 23, 2024 March 18, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
9 HỒ CHÍ MINH SQL SQ97SA3L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra March 19, 2024 April 16, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
10 HÀ NỘI Power BI PB91A3L1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra March 22, 2024 April 15, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
11 HÀ NỘI Google BI GGBI11A3L1 LEVEL 1 ONLINE Sắp diễn ra March 25, 2024 April 19, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
12 HÀ NỘI Excel EX53A3 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra March 22, 2024 April 12, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
13 HÀ NỘI Visual Basic Application V63A3L1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra March 22, 2024 April 22, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
14 HÀ NỘI Python PYTHON 78A3L2 LEVEL 2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra March 15, 2024 April 15, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
15 HỒ CHÍ MINH Power BI PB62SA3L2 LEVEL 2 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra March 19, 2024 April 6, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
16 HÀ NỘI SQL SQ82A3L2 LEVEL 2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra March 30, 2024 April 23, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
17 HỒ CHÍ MINH SQL SQ78SA3L2 LEVEL 2 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra March 18, 2024 April 12, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
18 HÀ NỘI Power BI PB70A3L2 LEVEL 2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra March 11, 2024 March 29, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
19 HỒ CHÍ MINH Power BI PB87SA3L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra March 13, 2024 April 7, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
20 HỒ CHÍ MINH Power BI PB87SB3L1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra March 25, 2024 April 18, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 5 - 19H00 - 21H30
21 HỒ CHÍ MINH IT Business Analyst BA41SA2L1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra March 12, 2024 April 6, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
22 TOÀN QUỐC Power BI PL01ONL ONLINE Đang diễn ra Feb. 27, 2024 March 30, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
23 HÀ NỘI Python PYTHON_LG_0124 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Jan. 27, 2024 March 30, 2024 Thứ 7 - 8H30 - 11H30 Thứ 7 - 14H00 - 17H00
24 HÀ NỘI Power BI PBI_HONDA Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Jan. 23, 2024 March 31, 2024 - -
25 HỒ CHÍ MINH Python PYTHON 95SA3 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra March 3, 2024 April 3, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
26 HÀ NỘI Python PYTHON 89A2 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Feb. 26, 2024 March 29, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
27 HÀ NỘI SQL SQL 91A3 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Sắp diễn ra March 5, 2024 April 2, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
28 HÀ NỘI Power BI POWER BI 89A2 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Feb. 27, 2024 March 23, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
29 HỒ CHÍ MINH Power BI POWER BI 85SA2 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Feb. 23, 2024 March 18, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
30 HỒ CHÍ MINH SQL SQL 95SA2 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Feb. 26, 2024 March 29, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
31 HỒ CHÍ MINH Maths & Statistics MATH 14SA2 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Sắp diễn ra March 12, 2024 March 26, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
32 HÀ NỘI Maths & Statistics MATH 13A3 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra March 1, 2024 March 15, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30
33 HỒ CHÍ MINH Data Lake & Data Warehouse DWDL27SA12L1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Feb. 27, 2024 March 30, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
34 HỒ CHÍ MINH Excel EXCEL 51SA2 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Feb. 20, 2024 March 12, 2024 Thứ 3 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
35 HỒ CHÍ MINH Visual Basic Application VBA 63SA2 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Feb. 28, 2024 March 31, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
36 HÀ NỘI Visual Basic Application VBA 62A2 LEVEL 2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Feb. 25, 2024 March 24, 2024 Thứ 5 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
37 HÀ NỘI Python PYTHON 76A1 LEVEL 2 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Jan. 24, 2024 March 7, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Thứ 7 - 19H00 - 21H30
38 HỒ CHÍ MINH IT Business Analyst BA39SA1 LEVEL 1 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM Đang diễn ra Jan. 24, 2024 March 6, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
39 HÀ NỘI Python PYTHON 24A1 LEVEL 3 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Feb. 18, 2024 March 28, 2024 Thứ 5 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
40 HÀ NỘI Python PY87B1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Feb. 21, 2024 March 24, 2024 Thứ 4 - 19H00 - 21H30 Chủ nhật - 19H00 - 21H30
41 HÀ NỘI SQL SQ89A1 LEVEL 1 Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN Đang diễn ra Jan. 22, 2024 March 9, 2024 Thứ 2 - 19H00 - 21H30 Thứ 6 - 19H00 - 21H30