Lịch học dự kiến diễn raLớp: PY03SA7L1 LEVEL 1
Địa điểm: 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM
Thời gian học: Thứ 3 - 19H00 - 21H30 & Thứ 5 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: July 23, 2024
Thời gian kết thúc: Aug. 22, 2024
Giảng viên dự kiến: Thanhlh_SQL
Lớp: PY82A7L2 LEVEL 2
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Star City, 23 Lê Văn Lương, HN
Thời gian học: Thứ 3 - 19H00 - 21H30 & Thứ 5 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: July 23, 2024
Thời gian kết thúc: Aug. 22, 2024
Giảng viên dự kiến: Datnh.Py
Lớp: PY74SA7L2 LEVEL 2
Địa điểm: 13 Cao Thắng, Quận 3, HCM
Thời gian học: Thứ 3 - 19H00 - 21H30 & Thứ 6 - 19H00 - 21H30
Lịch khai giảng: July 23, 2024
Thời gian kết thúc: Aug. 23, 2024
Giảng viên dự kiến: None
AI track

AI ENGINEER TRACK

Công việc của AI Engineer bao gồm thiết kế, xây dựng và triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo, như thị giác máy tính (computer vision), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing), chuỗi thời gian (time series), xử lý âm thanh (audio processing) ... Họ phải thu thập và xử lý dữ liệu, xây dựng và huấn luyện các mô hình dự đoán và phân loại, và tối ưu hóa các thuật toán để đạt được hiệu suất tốt nhất cho hệ thống

4.8 (315)

Đối tượng

Sinh viên khối kinh tế, kĩ thuật có định hướng tham gia ngành Data Science, Data Analytics đang bắt đầu tìm hiểu các kiến thức liên quan Python, Machine Learning, Deep Learning và học cách ứng dụng Python vào các dự án thực tế tại doanh nghiệp.

• Người đã đi làm mong muốn cải thiện kỹ năng làm việc với dữ liệu, kỹ năng giải quyết và ra quyết định với các bài toán thực tế trong công việc dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu và hiệu quả với Python.

• Các bạn có mong muốn chuyển ngang sang ngành AI Engineer Data Analysis, Data Science & Machine Learning để có mức thu nhập cao hơn lên tới 1000$/tháng và phát triển sự nghiệp rộng mở hơn.

Yêu cầu đầu vào

Không yêu cầu đầu vào

Bạn sẽ học những gì

Chương trình đào tạo của MCI Consulting & Analytics được chia thành hai loại chính để đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng doanh nghiệp riêng biệt. Đó là các khóa lẻ và khóa track dựa trên lộ trình định hướng công việc.
Các khóa lẻ được thiết kế để bổ sung kiến thức cần thiết cho từng chuyên môn. Các khóa học này gồm:
Python: Khóa học về ngôn ngữ lập trình xử lý và phân tích dữ liệu.
Machine Learning: Khóa học về máy học
Deep Learning: Khóa học về học sâu, các mô hình liên quan như Computer Vision, NLP

Nội dung khóa học

  Chủ đề:

  Unsupervised Learning: Principal Component Analysis, Manifold Learning, Clustering (K-Means, DBSCAN, Hierachical), Gaussian Mixture Model, Kernel Density Estimation

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:


  - Python Language Basics, Ipython, and Jupiter NoteBooks
  - Built-in Data Structures, Functions, and Files

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  - Làm quen với Python
  - Nắm vững cấu trúc dữ liệu, hàm, và files

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  - Numpy Basics: Arrays and Vectorized Computation
  - Getting Started with Pandas

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  N/A

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  - Data Wrangling: Join, Combine, and Reshape
  - Plotting and Visualization
  - Data Aggregation and Group Operations

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  xử lý Time Series Data

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Advanced pandas

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  - Kiến thức về Máy học
  - Học có giám sát với thư viện scikit-learn
  - Học không giám sát trong Python

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  - Kiến thức về Máy học
  - Học có giám sát với thư viện scikit-learn
  - Học không giám sát trong Python

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Tổng kết chương trình xử lý, phân tích và biểu diễn dữ liệu với Python (Python level 1)

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  - Hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Python
  - Review kiến thức cũ về Phân tích dữ liệu và Khai phá dữ liệu - chương trình Python level 1

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Tìm hiểu về Data Analysis on Datasets & phát triển python class triển khai sklearn API

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu Machine Learning, hyperparameter, model validation. Naive Bayes Classification, KNN

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Supervised Learning: Multiple Linear Regression, Logistic Regression, Soft-Max Regression, Support Vector Machine & Kernel Method, Decision Tree & Ensemble methods, measure model's performance

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về mạng Nơ-Ron nhân tạo

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Natural language processing:
  - Applying Machine Learning to Sentiment Analysis
  - Embedding a Machine Learning Model into a Web Application

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Natural language processing:
  - Applying Machine Learning to Sentiment Analysis
  - Embedding a Machine Learning Model into a Web Application

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Computer Vision: Handwriting recognition with Deep Convolutional Neural Networks

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thị giác máy tính (tiếp) và Tổng kết chương trình Python level 2

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Set theory, sơ đồ venn
  Loại dữ liệu trong toán
  Binning
  Distribution và param mô tả dist.
  Data matrix
  Correlation

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Khái niệm đạo hàm
  Nguyên tắc tính
  Bài toán điển hình trong đạo hàm

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Hệ trục toạ độ
  Transform bằng matrix (cộng, nhân)
  Khoảng cách

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Bức tranh tổng quan của ML
  Giới thiệu Kmeans (đại diện unsupervised)
  Giới thiệu SVM (đại diện supervised)
  - Flow of thinking: bài toán/vấn đề mà hai thuật toán này giải quyết là gì? Trình tự thực hiện thuật toán trên 1 dataset
  - Nêu tên bài toán điển hình (vd: cluster khách hàng bằng Kmeans)
  - Giới thiệu về Sklearn

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành & Quan sát chạy thuật toán
  EDA

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu chung về deep learning và mạng nơ ron

  Mục tiêu:

  Giới thiệu chung về deep learning và mạng nơ ron

  Ứng dụng:

  Giới thiệu chung về deep learning và mạng nơ ron

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về bài toán computer vision và convolution neural network

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành xây dựng mô hình giải bài toán image classification

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về bài toán NLP và recurrent neural network

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành xây dựng mô hình giải bài toán text classification

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về bài toán audio processing và spectrogram

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành xây dựng mô hình giải quyết bài toán speech2text

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về bài toán time series và mô hình ARIMA

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành xây dựng mô hình ARIMA và LSTM giải quyết bài toán forecasting

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về bài toán reinforcement learning

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về thuật toán tối ưu tốt nhất cho deep learning

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về các kỹ thuật weakly, semi và self supervised learning

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu chung CV, bài toán image classification và image processing

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:


  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu bài toán object detection, các mô hình one-stage, two-stage và metrics

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành xây dựng mô hình giải bài toán object detection

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu và thực hành xây dựng data augmentation

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Vấn đề về scale của ảnh và object trong bài toán object detection

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu bài toán image segmentation và một số mô hình tiêu biểu

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu bài toán face recognition và tư tưởng về image embedding

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành xây dựng hệ thống nhận diện, định danh và phân tích khuôn mặt

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu bài toán image generation, các mô hình GANs tiêu biểu và metrics

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Trực quan hoá mô hình computer vision với GradCAM

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu một số mô hình self-supervised learning trên bài toán computer vision

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu các mô hình xử lý video

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu chung về NLP và text processing

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu và thực hành xây dựng mô hình word embedding đơn giản

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu bài toán seq2seq và metrics đánh giá

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về cơ chế attention và transformer

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Tổng hợp nhóm các mô hình GPT, BERT và các pretrained model

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành sử dụng các mô hình seq2seq

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành xây dựng chatbot đơn giản

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu và thực hành xây dựng mô hình giải bài toán named entity recognition

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu và thực hành xây dựng mô hình giải bài toán part-of-speech tagging

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu và thực hành xây dựng mô hình giải bài toán image captioning

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về các vision-language model nổi tiếng nhất hiện nay

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu một số mô hình diffusion tiêu biểu giải bài toán image generation

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu chung về machine learning operation và một số framework

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu và thực hành sử dụng Git và Github

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về vấn đề data drift và concept drift

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt ClearML

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về data pipeline và data versioning trong MLOps

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành xây dựng data pipeline và data versioning bằng ClearML

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về model pipeline và experiment tracking trong MLOps

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành xây dựng model pipeline và experiment tracking bằng ClearML

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về model serving, monitoring và logging rong MLOps

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành xây dựng model serving, monitoring và logging bằng ClearML

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  So sánh các kỹ thuật online learning, incremental learning và active learning

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về human-in-a-loop process và các kỹ thuật active learning

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu và thực hành lập trình hướng đối tượng

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành kết nối python với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành sử dụng pySpark xử lý big data

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành xây dựng REST API trong python với flask và gunicorn

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu và thực hành sử dụng docker

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành xây dựng web demo các mô hình AI với streamlit

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành xử lý dữ liệu song song trong python

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về CUDA và thực hành cài và sử dụng CUDA

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu và thực hành sử dụng pytorch lightning

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Thực hành sử dụng pytorch và pytorch lightning cho distributed training

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về AWS và thực hành sử dụng EC2 và S3 để huấn luyện mô hình

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

  Chủ đề:

  Giới thiệu về unit test và thực hành test code trong python

  Mục tiêu:

  N/A

  Ứng dụng:

  N/A

  Case Study:

  N/A

Tại sao khóa học tại MCI phù hợp với bạn

1. Lộ trình khóa học thiết kế khoa học, theo quy trình làm việc thực tế giúp bạn tiếp thu và nắm chắc kiến thức theo trình tự khoa học
2. Giáo trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế kết hợp giữa lý thuyết và thực hành qua các case study thực tế
3. 100% Giảng viên tại MCI là các chuyên gia tư vấn tại Big4 các tập đoàn lớn tại Việt Nam, có chứng chỉ đào tạo nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực lập trình và dữ liệu
4. Giảng viên hướng dẫn tận tay giúp bạn thành thạo Python trong thời gian ngắn nhất
5. Cam kết chất lượng đào tạo, miễn phí học lại trọn đời nếu chưa nắm rõ kiến thức

Đội ngũ giảng viên


Nguyễn Hữu Minh

- 5 năm kinh nghiệm trong ngành Khoa học dữ liệu và Công nghệ thông tin tại Việt Nam
- Hiện đảm nhân vị trí Data Scientist, AI Researcher tại Công ty PIXTA Vietnam Co. Ltd
- Giải nhất cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Khoa Toán ứng dụng và Hệ thống thông tin
- Kĩ sư Toán và Thông tin tại trường Bách Khoa Hà Nội

Các khóa học liên quan